Traffic Parking System
     Solutions > Traffic Parking System
          บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถ และระบบการจัดการจราจรอาคารจอดรถอัตโนมัติ (Traffic & Parking System) เพื่อเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยต่อการเข้าใช้งานของผู้ขับขี่ มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งคุ้มค่าในการจัดการและบริหารงานของอาคาร หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
          โดยการออกแบบจากกลุ่มผู้ชำนาญงานจากต่างประเทศ ทีมงานติดตั้งที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจระบบ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ และระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ ตามมาตรฐานสากลระดับโลกจากประเทศเกาหลี สามารถควบคุมการเข้า-ออก และการเก็บเงิน ได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน ระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างตามความต้องการของคุณ