SOLUTIONs
Traffic Signal Light System
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และระบบสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Light System) จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งชนิด Halogen และ LED เพื่อใช้ควบคุมในบริเวณทางแยกต่าง ๆ จุดกลับรถ ทางเข้า-ออก พื้นที่ระวังหรือควบคุม เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดอันตรายดังกล่าว สามารถทำงานได้ทั้งระบบแบบ Manual, Fixed, Automatic, Area Traffic Control – ATC
 view more detail
Traffic Pedestrian System
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และระบบจราจรและคนเดินข้าม (Traffic & Pedestrian System) จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบอุปกรณ์และสัญญานไฟเตือนทางด้านจราจร และระบบสัญญาณไฟคนเดินข้าม เพื่อติดตั้งในบริเวณจุดอันตราย เช่น จุดกลับรถ บริเวณทางข้าม หรือเขตชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งจากคนเดินเท้า และผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ
 view more detail
Traffic Parking System
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถ และระบบการจัดการจราจรอาคารจอดรถอัตโนมัติ (Traffic & Parking System) เพื่อเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยต่อการเข้าใช้งานของผู้ขับขี่ มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งคุ้มค่าในการจัดการและบริหารงานของอาคาร หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 view more detail
Traffic Data Collection System
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้นำด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านจราจร (Traffic Data Collection System) จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านจราจร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมิน และดำเนินการเป็นการณ์หรืองานทางด้านจราจรที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมิน และวิเคราะห์สภาพจราจรในปัจจุบัน, การนำเสนอหรือแจ้งเตือนข้อมูลสภาพจราจร, การรวบรวมข้อมูลจราจรบนเส้นทางหลักเพื่อการวางแผนหรือออกแบบ เป็นต้น
 view more detail
Traffic Enforcement system
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบตรวจจับการกระทำผิดทางด้านจราจร (Traffic Enforcement System) จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบตรวจจับการกระทำผิดทางด้านจราจร สำหรับการบันทึก จัดเก็บ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแสดงผลข้อมูลการกระทำผิดต่าง ๆ เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับขี่รถยนต์เร็วเกินกำหนด การจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น เพื่อใช้ในการบังคับและควบคุมการจราจรตามกฎหมาย ให้เกิดความปลอดภัย และวินัยในการจราจร ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาในการเดินทางและประชาชน
 view more detail
Traffic Security System
     บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยด้านจราจร (Traffic Security System) จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านจราจร ความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมือง หรือชุมชน โดย การส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหว การควบคุมกล้องวิดีโอจากระยะไกล ระบบการเรียกดูภาพ และระบบการบันทึกภาพ ทั้งแบบอนาลอก และดิจิตอล ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายไร้สาย รวมทั้งเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optical Cable) เป็นต้น
 view more detail