Traffic Data Collection System
     Solutions > Traffic Data Collection System
          บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้นำด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านจราจร (Traffic Data Collection System) จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านจราจร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมิน และดำเนินการเป็นการณ์หรืองานทางด้านจราจรที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมิน และวิเคราะห์สภาพจราจรในปัจจุบัน, การนำเสนอหรือแจ้งเตือนข้อมูลสภาพจราจร, การรวบรวมข้อมูลจราจรบนเส้นทางหลักเพื่อการวางแผนหรือออกแบบ เป็นต้น สามารถส่งสัญญานการควบคุม ได้ทั้งระยะใกล้ และระยะไกล โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายไร้สาย รวมทั้ง เครือข่ายใยแก้ยนำแสง (Fiber Optical Cable) เป็นต้น
          ด้วยการออกแบบจากกลุ่มผู้ชำนาญงานทั้งใน และต่างประเทศตามหลักวิศวกรรมจราจร ทีมงานติดตั้งและทีมช่างเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์และเข้าใจระบบ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์และระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการยอมรับ ตามมาตรฐานสากลระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ทำให้ระบบของเราก้าวนำด้วยเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพ เราจึงเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของท่านอย่างสูงสุด
JAMAR : TDC-12      
     
เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัว ของกระแสจราจรบริเวณทางแยกง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีสวิตซ์ เปิด/ปิด สามารถแสดงผลบนจอแสดงผลออก 20 ตัวอักษรพร้อมแถบสีอธิบายทางเลือกนั้นๆ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเลือกเมนูใช้งาน ปุ่มกดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจัดเตรียมขึ้นมาจากการจำลองทางแยกมาตรฐานเพื่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลกระแสจราจร ในแต่ละทิศทาง จักรยานและคนเดินเท้า  หรือข้อมูลอื่นที่ต้องการสำรวจ
 view more detail
JAMAR DB-400      
     เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัว ของกระแสจราจรบริเวณทางแยกง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีสวิตซ์ เปิด/ปิด สามารถแสดงผลบนจอแสดงผลออก 20 ตัวอักษรพร้อมแถบสีอธิบายทางเลือกนั้นๆ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเลือกเมนูใช้งาน ปุ่มกดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจัดเตรียมขึ้นมาจากการจำลองทางแยกมาตรฐานเพื่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลกระแสจราจร ในแต่ละทิศทาง จักรยานและคนเดินเท้า  หรือข้อมูลอื่นที่ต้องการสำรวจ
 view more detail