Traffic Enforcement system
     Solutions > Traffic Enforcement system
          บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด (ITT) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบตรวจจับการกระทำผิดทางด้านจราจร (Traffic Enforcement System) จัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบตรวจจับการกระทำผิดทางด้านจราจร สำหรับการบันทึก จัดเก็บ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแสดงผลข้อมูลการกระทำผิดต่าง ๆ เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับขี่รถยนต์เร็วเกินกำหนด การจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น เพื่อใช้ในการบังคับและควบคุมการจราจรตามกฎหมาย ให้เกิดความปลอดภัย และวินัยในการจราจร ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาในการเดินทางและประชาชน สามารถส่งสัญญาณการควบคุม และแสดงผล ได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายไร้สาย รวมทั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optical Cable) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจสอบแผ่นป้านยทะเบียน ระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างตามความต้องการของคุณ
          ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์และระบบที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลระดับโลก จะทำให้ระบบของเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของคุณอย่างสูงสุด
MSSS T      
     Mobile Speed
Safety System MSSS
 view more detail
RLSS Red-light enforcement      
     Red-light
Safety System RLSS
 view more detail